Лидери в изследването на микроклимата в затворени помещения подкрепят кампанията „Знаеш ли защо дишаш?“

Компаниите ЛОТ-КОНСУЛТ и САНСИ – лидери в областта по безопасност и здраве при работа застават зад социалната инициатива за повишаване информираността за рисковете за здравето, които крие лошото качество на въздуха. И двете компании имат орган за контрол от вида С. Контролните дейности в работна среда изследват физическите фактори микроклимат, шум, изкуствено осветление, вентилационни инсталации и относителна влажност.


Какво е микроклимат?


Министерството на здравеопазването определя микроклимата като: „Съвкупност от параметри на околната среда, като температура, влажност и въздух, които влияят на топлообмена между хората и даденото пространство. Заедно със замърсяването на въздуха в помещенията тези аспекти влияят пряко върху качеството на средата, в която хората живеят и работят, и съответно върху благосъстоянието на работниците. Топлинен комфорт може да се постигне, когато всички тези елементи са балансирани, което е необходима стъпка за осигуряване на физическото благополучие на хората, обитаващи пространството“.
Микроклиматът се отнася до съвкупността от показатели на вътрешната въздушна среда: температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. И че тези показатели са важни за субективното усещане за комфорт. Микроклиматът в офиса е просто група от параметри на околната среда, които работят заедно, за да регулират топлинната продукция на човешкото тяло.


Съгласно чл. 217 установяването на съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд се осъществява посредством подходите, методите и формите за извършване на оценката на риска. Освен това в Наредба №РД-07-2 е посочено и че: Необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл.7, ал.2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд. Измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха на работните места се извършват най-малко в два последователни дни и/или един, ако не се очакват съществени изменения в параметрите му, съответно през топлия и през студения период на годината.


Кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ има за цел да повиши информираността за рисковете за здравето, които крие лошото качество на въздуха.

Мисията е да бъдат възбудени обществени дискусии с участието на родители, учители и експерти, както и да предоставим първите стъпки към решението на проблема. Повишените нива на въглероден диоксид, температура и влажност на въздуха в помещенията оказват значително въздействие върху здравето ни и особено на децата, които прекарват дните си в затворените помещения на училището. Те са част от най-уязвимите групи, защото още в най-ранна възраст стават жертва на хроничните респираторни заболявания.

Здравословната училищна среда може успешно да подобри здравето на децата и да подпомогне ефективното учене, като допринесе за израстването им в здрави и способни възрастни.