РЕСУРСИ

СЗО: Насоки за качеството на въздуха в затворени помещения – влажност и мухъл

PDF документ, 248 страници, Английски език.

Микробното замърсяване е ключов елемент от замърсяването на въздуха в затворени помещения. Причинява се от стотици видове бактерии и гъбички, по-специално нишковидни гъбички (‎‎‎мухъл)‎‎‎‎, растящи на закрито, когато има достатъчно влага. Този документ предоставя цялостен преглед на научните доказателства за здравословни проблеми, свързани с влагата в сградите и биологичните агенти. Прегледа заключва, че най-важните ефекти са повишеното разпространение на респираторни симптоми, алергии и астма, както и смущения в имунната система. В документа е обобщена и наличната информация за условията, които обуславят наличието на мухъл, и мерките за контрол на развитието им в закрити помещения. Насоките на СЗО за защита на общественото здраве са формулирани въз основа на прегледа. Най-важното средство за избягване на неблагоприятни последици за здравето е предотвратяването (‎‎‎или минимизирането)‎‎ на постоянна влага и растеж на микроби по вътрешните повърхности и в строителните конструкции.


СЗО: Насоки за качеството на въздуха в затворени помещения – избрани замърсители

PDF документ, 484 страници, Английски език.

Тази книга представя насоките на СЗО за защита на общественото здраве от редица химикали, които обикновено присъстват във въздуха на затворени помещения. Разглежданите вещества – бензен, въглероден оксид, формалдехид, нафталин, азотен диоксид, полициклични ароматни въглеводороди (особено бензо[а]пирен), радон, трихлоретилен и тетрахлоретилен) имат източници на закрито, известно е, че са вредни и често се срещат в концентрации, които в затворени помещения могат да бъдат опасни за здравето. Всяка глава от книгата разглежда отделно вещество, като обхваща общо описание, източници и начини за контакт с веществото, съотношение между съдържанието на закрито и на открито, кинетика и метаболизъм, здравни ефекти, оценка на риска за здравето, насоки, обобщение на основните факти и препратки към източниците на информация.

Тази информация е насочена към професионалисти в областта на общественото здравеопазване, участващи в предотвратяването на здравните рискове, свързани със състоянието на околната среда, както и към специалисти и органи, участващи в проектирането и използването на сгради, вътрешни материали и продукти. Те осигуряват научна основа за законово приложими стандарти.


СЗО: Насоки за качеството на въздуха на глобално ниво: Твърди (прахови) частици (PM 2.5 и PM10), озон (O3), азотен диоксид (NO2), серен диоксид (SO2) и въглероден оксид (CO)

PDF документ, 300 страници, Английски език.

Чистият въздух е от основно значение за здравето. В сравнение с изданието с тези насоки от преди 15 години, сега има много по-сериозни доказателства, които показват как замърсяването на въздуха засяга различни аспекти на здравето дори при по-ниски концентрации на вредните вещества. Но ето какво не се е променило: счита се, че всяка година излагането на замърсен въздух продължава да причинява милиони смъртни случаи и загуба на години живот.

Тежестта на болестите, дължащи се на замърсяването на въздуха, сега се приравнява с тази на други глобални рискове за здравето, като нездравословни диети и тютюнопушене. През 2015 г. Световната здравна асамблея прие забележителна резолюция относно качеството на въздуха и здравето, признавайки замърсяването на въздуха като рисков фактор за незаразни заболявания като исхемична болест на сърцето, инсулт, хронична обструктивна белодробна болест, астма и рак, както и икономическите щети, които тези заболявания нанасят. Глобалният характер на предизвикателството изисква засилен глобален отговор.