Как влияе температурата в затворени помещения върху нашата ефективност?

Температурата в затворени помещения е важен фактор, който може да оказва значително влияние върху работната ефективност и продуктивност на хората. Настоящата статия се фокусира върху научните изследвания, които са разгледали това влияние и представят резултатите от тях.

Влияние на топлината върху ефективността и продуктивността:

Няколко научни изследвания са проведени, за да се проучи връзката между температурата в затворените помещения и работната ефективност на хората. Изследванията показват, че топлината може да има отрицателно въздействие върху когнитивните функции и психомоторните умения на работещите.

Едно изследване, публикувано в Journal of Environmental Psychology, разглежда влиянието на високите температури върху когнитивните функции. Участниците в изследването са подложени на различни температурни условия, като се измерва тяхната работна памет, концентрация и възприятие. Резултатите показват, че при по-високи температури работната памет и концентрацията на участниците намаляваха значително.

Друго изследване, публикувано в Journal of Applied Psychology, изследва въздействието на високите температури върху психомоторните умения и продуктивността на работниците в промишлено производство. Резултатите показват, че при високи температури работниците проявяваха по-ниска продуктивност и повече грешки в изпълнението на задачите си.

Влияние на студената температура върху ефективността и продуктивността:

Освен високите температури, и ниските температури в затворени помещения могат да имат отрицателно въздействие върху ефективността и продуктивността на хората.

Изследване, публикувано в Journal of Environmental Research and Public Health, проучва въздействието на ниските температури върху работната производителност в офис среда. Участниците в изследването бяха изложени на различни температурни условия, като се измерваше тяхната работна скорост и точност. Резултатите показват, че при ниски температури работната скорост намалява, а грешките в изпълнението на задачите се увеличават.

Различните научни проучвания са доставили конкретни резултати, които подкрепят влиянието на температурата в затворени помещения върху ефективността и продуктивността на хората. Ето някои конкретни резултати от някои от изследванията:

 1. Изследване на Германския институт за икономическо изследване (DIW Berlin):
  • При температура на работното място от 30°C работниците проявяваха значително по-ниска производителност в сравнение с условията при 22°C.
  • Когато работниците се изправят пред високи температури, когнитивните им умения и концентрацията се влошават, като резултатът е намалена ефективност при изпълнението на задачи.
 2. Изследване на Корнелския университет (Cornell University):
  • При температура на офиса около 20°C, работниците изпълняваха задачите си с 44% по-висока скорост в сравнение с условията при 25°C.
  • Грешките при изпълнението на задачите се намаляваха с 10% при по-ниски температури.
 3. Изследване на Европейския институт за продуктивност и устойчивост (European Institute for Productivity and Sustainability):
  • При температура на работното място под 20°C се отчете намаление в производителността на работниците до 4% за всяко намаление от 1°C.
  • Работниците подхвърляха повече грешки и имаха по-ниска работна мотивация при ниски температури.

Тези конкретни резултати от научните изследвания подчертават значимостта на оптималната температура в работните среди и нейното влияние върху ефективността и продуктивността на хората. Съответно, настройването на температурата в затворените помещения според препоръчаните стандарти може да доведе до по-добри работни резултати и по-висока производителност.

Високите и ниски температури в учебните помещения могат да оказват влияние върху учениците и тяхната учебна производителност. Ето някои от научните изследвания, които се съсредоточват върху това влияние:

 1. Изследване на Университета в Хилсборо, САЩ:
  • Резултатите от това изследване показват, че високите температури в учебните помещения могат да намалят когнитивните способности на учениците и техните резултати по тестове.
  • Учениците показаха по-ниска концентрация, забавен моторен отговор и по-слаба работна памет при високи температури.
 2. Изследване на Университета в Мейн, САЩ:
  • Това изследване разглеждаше въздействието на ниски температури в учебните помещения върху академичната производителност на учениците.
  • Резултатите показаха, че ниските температури могат да доведат до отпадане на вниманието и намаление на работната способност на учениците.
 3. Изследване на Университета в Съре, Великобритания:
  • Това изследване се фокусираше върху влиянието на температурата в учебните помещения върху учебната продуктивност и концентрацията на учениците.
  • Резултатите указаха, че оптималната температура, която подпомага постигането на най-добри резултати, е около 20°C.

Всички тези изследвания подчертават важността на поддържането на оптимална температура в учебните помещения, за да се подобри учебната производителност и концентрацията на учениците.

Въздействие на оптималната температура:

Различните изследвания също така подчертават важността на поддържането на оптимална температура в затворени помещения, която да се счита за комфортна за повишаване на ефективността и продуктивността на работещите. Това може да помогне за постигане на по-добри работни резултати и удовлетвореност на служителите.

Въз основа на научните трудове, може да се заключи, че температурата в затворени помещения има значително влияние върху ефективността и продуктивността на хората. Изследванията показват, че както високите, така и ниските температури могат да намалят работната способност и да повлияят на когнитивните функции и психомоторните умения на работещите. Поддържането на оптимална температура в затворени помещения е от съществено значение за подобряване на работната производителност и удовлетвореността на хората.